ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตลาด กิจการฯ อันตรายต่อสุขภาพ
- เงินประกันสัญญา เงินรับอื่นๆ

ยื่นเรืองขอความช่วยเหลือหรือข้อเสนอแนะ
-  คำร้องขอความช่วยเหลือ
-  เสนอแนะปัญญาและความต้องการ

ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษ
- ร้องเรียนการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์
- กล่าวโทษข้าราชการ พนักงานจ้าง ประพฤติมิชอบ